سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

نگاهی به آلومینیوم و فویل آلومینیوم در جهان

نظر

میتوان گفت که تقریبا یک سوم تولید آلومینیوم و فویل آلومینیوم  جهان را سه شرکت آلوکا، آلکان و همچنین شرکت روسکی در دست خود دارند.

از کشورهای عربی می توان کشورهای امارات و متحده عربی و همچنین بحرین را می توان نام برد که بحرین 5% تولید فویل آلومینیوم  جهان را با تولید

50 هزار تن به خود اختصاص داده است که موفقیت این دو کشور باعث تشویق دیگر کشورهای منطقه شده است

نام بردن این موارد می تواند اهمیت روز افزون را در توسعه و افزایش خرید فویل آلومینیوم و فروش فویل آلومینیوم در سطح جهانی نشان بدهد.